නිවස >නිෂ්පාදන >උණුසුම් උණුකරන මැලියම් උණු කිරීමේ උපාංග>උණුසුම් උණුකරන මැලියම් හෝස්

උණුසුම් උණුකරන මැලියම් හෝස්

<1>