නිවස >නිෂ්පාදන >COVID-19>පුපුරුවා හරින ලද රෙදි උණු කරන්න