නිවස >නිෂ්පාදන >උණුසුම් උණුකරන මැලියම් උණු කිරීම>සාමාන්‍ය උණුසුම් උණුකරන මැලියම් යන්ත්‍රය

සාමාන්‍ය උණුසුම් උණුකරන මැලියම් යන්ත්‍රය

<1>