නිවස >නිෂ්පාදන >උණුසුම් උණුකරන මැලියම්>පීඩන සංවේදී මැලියම්

පීඩන සංවේදී මැලියම්

<1>